Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ

hoạt động của HĐND các cấp bằng ngân sách địa phương

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết của Uỷ ban TVQH số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10/7/2007 “Về Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, Văn phòng Quốc hội, các đoàn Đại biểu quốc hội”;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC, ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính “Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC, ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC, ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính”.

Căn cứ Công văn số 261/BCTĐB ngày 07/11/2007 của Ban công tác đại biểu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 11 về Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp bằng ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 31/TC-QLNS ngày 8/01/2009,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quy định một số chế độ, mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp như phụ lục kèm theo.

Mức chi quy định tại Quyết định này là tối đa, khi triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng nguồn dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện, xã quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không vượt quá mức chi đã được quy định.

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBBQH và HĐND tỉnh; Chánh văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trương Thị Ngọc Ánh

Tags: 

Comments are closed.