Nghị định số 60/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập xã Phước Minh thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở điều chỉnh 6.300 ha diện tích tự nhiên và 1.470 nhân khẩu của xã Phước Nam; 1.750 ha diện tích tự nhiên và 1.623 nhân khẩu của xã Phước Diêm cùng huyện.

Xã Phước Minh có 8.050 ha diện tích tự nhiên và 3.090 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Minh: Đông giáp xã Phước Dinh; Tây giáp xã Nhị Hà; Nam giáp xã Phước Diêm và xã Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình thuận); Bắc giáp xã Phước Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Phước Nam có 6.300 ha diện tích tự nhiên và 12.700 nhân khẩu.

Xã Phước Diêm có 5.930 ha diện tích tự nhiên và 11.933 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.