Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 56/2000/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2000

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/1998/NĐ-CP

NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ

VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

 

CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH :

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành ngày 26 tháng 02 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau :

– “6.2 – Tuổi đời dự tuyển đối với nam và nữ phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi. Trường hợp người dự tuyển đã là sĩ quan trong lực lượng vũ trang hoặc là viên chức trong doanh nghiệp nhà nước, thì tuổi đời dự tuyển có thể cao hơn, nhưng không quá 45 tuổi”.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Tags: , , ,

Comments are closed.