Nghị định số 55/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn thuộc các huyện Yên Lập, Hạ Hoà, Tam Thanh, Phong Châu và Thanh Sơn như sau:

1. Thành lập thị trấn Yên Lập thuộc huyện Yên Lập trên cơ sơ toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Long.

Thị trấn Yên Lập có 1.196,49 ha diện tích tự nhiên và 5.904 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Hạ Hoà thuộc huyện Hạ Hoà trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã ấm Thượng.

– Thị trấn Hạ Hoà có 1.002,85 ha diện tích tự nhiên và 7.060 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Hưng Hoá thuộc huyện Tam Thanh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Hưng Hoá.

– Thị trấn Hưng Hoá có 453,38 ha diện tích tự nhiên và 4.391 nhân khẩu.

4. Thành lập thị trấn Lâm Thao thuộc huyện Phong Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Cao Mại; 7,3 ha diện tích tự nhiên và 734 nhân khẩu của xã Chu Hoá.

– Thị trấn Lâm Thao có 589,13 ha diện tích tự nhiên và 8.018 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lâm Thao: Đông giáp xã Chu Hoá và xa Sơn Vi; Tây giáp huyện Tam Thanh; Nam giáp xã Hợp Hải và xã Sơn Dương; Bắc giáp xã Thạch Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Chu Hoá còn lại 981,7 ha diện tích tự nhiên và 4.909 người.

5. Thành lập thị trấn Phú Hộ thuộc huyện Phong Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số cuả xã Phú Hộ.

– Thị trấn Phú Hộ có 1.616 ha diện tích tự nhiên và 11. 076 nhân khầu.

6. Thành lập thị trấn Thanh Sơn thuộc huyện Thanh Sơn trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 9.894 nhân khẩu của xã Sơn Hùng; 125 ha diện tích tự nhiên và 2.686 nhân khẩu xã Thục Luyện.

– Thị trấn Thanh Sơn có 415 ha diện tích tự nhiên và 12.580 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thanh Sơn: Đông giáp xã Giáp Lai; Tây giáp xã Sơn Hùng, và xã Thục Luyện; Nam giáp xã Thục Luyện; Bắc giáp xã Sơn Hùng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Sơn Hùng còn lại 2183,7 ha diện tích tự nhiên và 3.307 nhân khẩu;

– Xã Thục Luyện còn lại 3.580,4 ha diện tích tự nhiên và 4.986 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.