Nghị định số 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2000/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2000

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/CP

NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 1995 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nghệ thuật của nhân dân, mở rộng giao lưu điện ảnh quốc tế, tạo điều kiện phát triển hệ thống rạp chiếu phim;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin,


NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/CP, ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh.

 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15 thuộc Chương III và Điều 24 thuộc Chương IV Nghị định số 48/CP.

1. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ sở sản xuất phim được quyền xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu phim do mình sản xuất đã được Bộ Văn hóa – Thông tin cho phép phổ biến.

2. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Cơ sở kinh doanh điện ảnh được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, có rạp chiếu phim nhựa đáp ứng các tiêu chuẩn do Bộ Văn hóa – Thông tin quy định, thì được quyền nhập khẩu phim nhựa để chiếu tại các rạp thuộc cơ sở kinh doanh điện ảnh của mình.

Việc nhập khẩu phim nhựa, băng hình, đĩa hình do Bộ Văn hoá – Thông tin phê duyệt nội dung và kế hoạch.

Việc nhập khẩu phim để phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam đảm nhiệm, có sự phối hợp với Bộ Văn hóa – Thông tin.

Việc nhập khẩu phim để lưu trữ và nghiên cứu được thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm.

3. Điều 24 (khoản 4) được sửa đổi như sau:

Bộ Văn hoá – Thông tin có quyền:

a) Cấp giấy phép làm phim nhất thời theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh;

b) Quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy những phim có nội dung bị cấm sản xuất, nhập khẩu và phổ biến quy định tại khoản 3, Điều 2 của Nghị định này;

c) Đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và phổ biến các phim có nội dung bị cấm được quy định tại khoản 3, Điều 2 của Nghị định này.

 

Điều 3.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định tại Nghị định số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 mà trái với quy định tại Nghị định này đều được bãi bỏ.

2. Bộ Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Tags: , ,

Comments are closed.