Nghị định số 25/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thúc đẩy thực hiện Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tăng thêm quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, Ngành và địa phương trong lĩnh vực cổ phần hoá;

Theo đề nghị Bộ truởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1- Sửa lại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về chuyển một số Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần như sau:

“1. Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước (gồm vốn Ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc từ Ngân sách và vốn do Doanh nghiệp tự tích luỹ) trên 10 tỷ đồng, các Bộ truởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phưong án cổ phần hoá gửi về Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ mười (10) tỷ đồng trở xuống, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Cổ phần hoá trên cơ sở Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ và hướng dẫn, kiểm tra của các Bộ, ngành có liên quan. Các văn bản về cổ phần hoá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi về Văn phòng Chính phủ (Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi”.

 

Điều 2.- Sửa lại Điều 19 của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 như sau:

“Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá có trách nhiệm phân công tổ chức thực hiện và ban hành Quy trình tiến hành Cổ phần hoá, trực tiếp cùng các Bộ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội đồng quản trị Tổng Công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức thực hiện ở những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng và các Doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty nói trên”.

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , ,

Comments are closed.