Nghị định số 24/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2002/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002
VỀ PHÊ CHUẨN ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẦU CỬ BỔ SUNG CỦA
TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 1999-2004

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 59 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 396/UB ngày 08/3/2002 và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số 67/TTr-BTCCBCP ngày 18/3/2002,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn bầu cử bổ sung 2 (hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc huyện Duy Xuyên và đơn vị bầu cử số 20 thuộc Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

 

Số
thứ tự

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Duy Xuyên

Đơn vị bầu cử số 6

1 đại biểu

2

Thị xã Tam Kỳ

Đơn vị bầu cử số 20

1 đại biểu

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.