Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 183/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ,

THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN: BẢO LẠC,

THÔNG NÔNG, TRÙNG KHÁNH, PHỤC HÒA, TỈNH CAO BẰNG

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Thành lập xã Kim Cúc thuộc huyện Bảo Lạc trên cơ sở điều chỉnh 4.431 ha diện tích tự nhiên và 2.649 nhân khẩu của xã Hồng Trị.

Xã Kim Cúc có 4.431 ha diện tích tự nhiên và 2.649 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Kim Cúc: Đông giáp xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, xã Phan Thanh; Tây giáp xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm; Nam giáp xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc và xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm; Bắc giáp xã Hồng Trị.

2. Mở rộng thị trấn Bảo Lạc thuộc huyện Bảo Lạc trên cơ sở điều chỉnh 304 ha diện tích tự nhiên và 498 nhân khẩu của xã Hồng Trị; 215 ha diện tích tự nhiên và 162 nhân khẩu của xã Thượng Hà.

Thị trấn Bảo Lạc có 1.103 ha diện tích tự nhiên và 3.447 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Bảo Lạc: Đông giáp xã Cô Ba, xã Khánh Xuân; Tây giáp xã Hồng Trị; Nam giáp xã Phan Thanh, xã Hồng Trị; Bắc giáp xã Thượng Hà.

3. Thành lập xã Hưng Thịnh thuộc huyện Bảo Lạc trên cơ sở điều chỉnh 4.424 ha diện tích tự nhiên và 2.270 nhân khẩu của xã Hưng Đạo.

Xã Hưng Thịnh có 4.424 ha diện tích tự nhiên và 2.270 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Thịnh: Đông giáp xã Hưng Đạo; Tây giáp xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm; Nam giáp xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc và xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm; Bắc giáp xã Kim Cúc.

4. Thành lập xã Sơn Lập thuộc huyện Bảo Lạc trên cơ sở điều chỉnh 4.369 ha diện tích tự nhiên và 2.014 nhân khẩu của xã Sơn Lộ.

Xã Sơn Lập có 4.369 ha diện tích tự nhiên và 2.014 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Lập: Đông giáp xã Sơn Lộ; Tây giáp xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm; Nam giáp xã Bằng Thành, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; Bắc giáp xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm.

5. Thành lập xã Cần Nông thuộc huyện Thông Nông trên cơ sở điều chỉnh 2.338 ha diện tích tự nhiên và 1.652 nhân khẩu của xã Cần Yên.

Xã Cần Nông có 2.338 ha diện tích tự nhiên  và 1.652 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cần Nông: Đông giáp xã Cần Yên; Tây giáp xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc; Nam giáp xã Lương Thông; Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

6. Thành lập xã Ngọc Côn thuộc huyện Trùng Khánh trên cơ sở điều chỉnh 2.367,63 ha diện tích tự nhiên và 2.226 nhân khẩu của xã Ngọc Khê.

Xã Ngọc Côn có 2.367,63 ha diện tích tự nhiên và 2.226 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ngọc Côn: Đông giáp xã Ngọc Khê; Tây giáp xã Phong Nậm; Nam giáp xã Ngọc Khê, xã Phong Nậm; Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

7. Thành lập thị trấn Hòa Thuận thuộc huyện Phục Hòa trên cơ sở toàn bộ 2.204 ha diện tích tự nhiên và 4.356 nhân khẩu của xã Hòa Thuận.

Thị trấn Hòa Thuận có 2.204 ha diện tích tự nhiên và 4.356 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hòa Thuận: Đông giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Tây giáp xã Lương Thiện, xã Mỹ Hưng; Bắc giáp xã Đà Sơn, xã Đại Tiến; Nam giáp thị trấn Tà Lùng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Hồng Trị còn lại 3.957 ha diện tích tự nhiên và 3.078 nhân khẩu.

Xã Thượng Hà còn lại 6.338 ha diện tích tự nhiên, 3.596 nhân khẩu.

Xã Hưng Đạo còn lại 3.540 ha diện tích tự nhiên và 2.861 nhân khẩu.

Xã Sơn Lộ còn lại 5.355 ha diện tích tự nhiên và 2.559 nhân khẩu.

Huyện Bảo Lạc có 91.797 ha diện tích tự nhiên và 47.206 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Xuân Trường, Khánh Xuân, Cô Ba, Bảo Toàn, Cốc Pàng, Hồng An, Huy Giáp, Đình Phùng, Thượng Hà, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Sơn Lộ, Sơn Lập, Hồng Trị, Kim Cúc, Phan Thanh và thị trấn Bảo Lạc.

Xã Cần Yên còn lại 2.600 ha diện tích tự nhiên và 1.971 nhân khẩu.

Huyện Thông Nông có 35.761 ha diện tích tự nhiên và 22.849 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Thông Nông và các xã: Đa Thông, Lương Can, Bình Lãng, Thanh Long, Yên Sơn, Ngọc Động, Lương Thông, Vị Quang, Cần Yên, Cần Nông.

Xã Ngọc Khê còn lại 2.810,37 ha diện tích tự nhiên và 2.695 nhân khẩu.

Huyện Trùng Khánh có 46.872 ha diện tích tự nhiên và 50.122 nhân khẩu, có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Trùng Khánh và các xã: Phong Nậm, Ngọc Chung, Lăng Yên, Lăng Hiếu, Khâm Thành, Cảnh Tiên, Đức Hồng, Trung Phúc, Cao Thăng, Thông Huề, Đoài Côn, Thân Giáp, Đình Minh, Phong Châu, Chí Viễn, Đàm Thủy, Đình Phong, Ngọc Khê, Ngọc Côn.

Huyện Phục Hòa có 25.193 ha diện tích tự nhiên và 22.609 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các thị trấn Hòa Thuận, Tà Lùng và các xã: Đại Sơn, Hồng Đại, Cách Linh, Triệu Ẩu, Mỹ Hưng, Tiên Thành, Lương Thiện.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

                                                                                                            TM. CHÍNH PHỦ

                                                                                                               THỦ TƯỚNG

                                                                                                            Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.