Nghị định số 183/2004/NĐ-CP ngày 01-11-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 183/2004/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HÙNG SƠN THUỘC HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ như sau :

1. Thành lập thị trấn Hùng Sơn trên cơ sở 117,40 ha diện tích tự nhiên và 3.532 nhân khẩu của xã Hy Cương, 200,20 ha diện tích tự nhiên và 2.754 nhân khẩu của xã Tiên Kiên, 152,40 ha diện tích tự nhiên và 3.158 nhân khẩu của xã Chu Hóa.

Thị trấn Hùng Sơn có 470 ha diện tích tự nhiên và 9.444 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hùng Sơn : Đông giáp các xã Hy Cương, Chu Hóa; Tây giáp các xã Xuân Lũng, Thạch Sơn; Nam giáp xã Chu Hóa; Bắc giáp xã Tiên Kiên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Hùng Sơn :

– Xã Hy Cương còn lại 704,47 ha diện tích tự nhiên và 4.292 nhân khẩu.

– Xã Tiên Kiên còn lại 1.062,38 ha diện tích tự nhiên và 6.619 nhân khẩu.

– Xã Chu Hóa còn lại 859,36 ha diện tích tự nhiên và 5.733 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

Tags: , , , ,

Comments are closed.