Nghị định số 162/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/11/2007

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 162/2007/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG;

THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC QUẬN BÌNH THUỶ, QUẬN Ô MÔN,

HUYỆN THỐT NỐT VÀ HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, 

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã để thành lập một số phường, xã thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ như sau:

1. Thành lập phường Bùi Hữu Nghĩa thuộc quận Bình Thuỷ trên cơ sở điều chỉnh 637,12 ha diện tích tự nhiên và 11.185 nhân khẩu của phường An Thới.

Phường Bùi Hữu Nghĩa có 637,12 ha diện tích tự nhiên và 11.185 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bùi Hữu Nghĩa: Đông giáp quận Ninh Kiều; Tây giáp phường Bình Thuỷ, phường An Thới; Nam giáp phường An Thới và quận Ninh Kiều; Bắc giáp phường Trà An và tỉnh Vĩnh Long.

2. Thành lập phường Trà An thuộc quận Bình Thuỷ trên cơ sở điều chỉnh 565,67 ha diện tích tự nhiên và 5.339 nhân khẩu của phường Trà Nóc.

Phường Trà An có 565,67 ha diện tích tự nhiên và 5.339 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trà An: Đông giáp phường Bình Thuỷ, phường Bùi Hữu Nghĩa và tỉnh Vĩnh Long; Tây giáp phường Thới An Đông; Nam giáp phường Bình Thuỷ, phường Long Hoà; Bắc giáp phường Trà Nóc và tỉnh Vĩnh Long.

3. Thành lập phường Long Hưng thuộc quận Ô Môn trên cơ sở điều chỉnh 1.713,91 ha diện tích tự nhiên và 14.029 nhân khẩu của phường Thới Long.

Phường Long Hưng có 1.713,91 ha diện tích tự nhiên và 14.029 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Hưng: Đông giáp phường Thới Long, phường Thới Hoà và phường Thới An; Tây giáp huyện Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ; Nam giáp phường Thới Hoà và huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp phường Thới Long và huyện Thốt Nốt.

4. Thành lập xã Tân Hưng thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở điều chỉnh 1.466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 nhân khẩu của xã Thuận Hưng.

Xã Tân Hưng có 1.466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hưng: Đông giáp quận Ô Môn; Tây giáp xã Trung Thạnh và huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn; Bắc giáp xã Thuận Hưng.

5. Thành lập xã Thạnh Tiến thuộc huyện Vĩnh Thạnh trên cơ sở điều chỉnh 2.239,89 ha diện tích tự nhiên và 9.412 nhân khẩu của xã Thạnh An.

Xã Thạnh Tiến có 2.239,89 ha diện tích tự nhiên và 9.412 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Tiến: Đông giáp xã Thạnh Quới; Tây giáp thị trấn Thạnh An; Nam giáp xã Thạnh Phú và thị trấn Thạnh An; Bắc giáp xã Thạnh An và xã Thạnh Quới.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Phường An Thới còn lại 384,83 ha diện tích tự nhiên và 14.445 nhân khẩu.

Phường Trà Nóc còn lại 712 ha diện tích tự nhiên và 10.513 nhân khẩu.

Quận Bình Thuỷ có 7.059,31 ha diện tích tự nhiên với 97.051 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính phường trực thuộc, bao gồm các phường: Trà Nóc, Trà An, An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Thới An Đông, Bình Thuỷ, Long Tuyền, Long Hoà.

Phường Thới Long còn lại 1.927,78 ha diện tích tự nhiên và 20.609 nhân khẩu.

Quận Ô Môn có 12.540,86 ha diện tích tự nhiên và 131.124 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính phường trực thuộc, bao gồm các phường: Thới Long, Long Hưng, Thới Hoà, Thới An, Châu Văn Liêm, Phước Thới, Trường Lạc.

Xã Thuận Hưng còn lại 1.385,39 ha diện tích tự nhiên và 19.035 nhân khẩu.

Huyện Thốt Nốt có 17.110,08 ha diện tích tự nhiên và 196.610 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Thốt Nốt và các xã: Thuận Hưng, Tân Hưng, Trung Kiên, Trung Thạnh, Trung An, Trung Nhứt, Thới Thuận, Tân Lộc.

Xã Thạnh An còn lại 4.488,69 ha diện tích tự nhiên và 10.447 nhân khẩu.

Huyện Vĩnh Thạnh có 41.029,27 ha diện tích tự nhiên với 152.759 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh và các xã: Thạnh Thắng, Thạnh An, Thạnh Tiến, Thạnh Quới, Thạnh Mỹ, Thạnh Phú, Thạnh Lộc, Trung Hưng, Vĩnh Trinh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.