Nghị định số 155/1999/NĐ-CP ngày 22-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 155/1999/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH CỦA TỈNH BÌNH THUẬN NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 46 (bốn mươi sáu) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 19 (mười chín) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

 


STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Tuy Phong

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

02 đại biểu

03 đại biểu

2

Huyện Bắc Bình

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

02 đại biểu

3

Huyện Hàm Thuận Bắc

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

03 đại biểu

4

Thành phố Phan Thiết

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Hàm Thuận Nam

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

02 đại biểu

02 đại biểu

6

Huyện Hàm Tân

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Tánh Linh

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

02 đại biểu

8

Huyện Đức Linh

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

02 đại biểu

9

Huyện Phú Quý

Đơn vị bầu cử số 19

01 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 09 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 09 đơn vị

– Bầu 01 đại biểu có 01 đơn vị

 

Tags: , ,

Comments are closed.