Nghị định số 150/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 150/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH CỦA TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 52 (năm mươi hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 20 (hai mươi) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

 


STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Kỳ Anh

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Huyện Cẩm Xuyên

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

03 đại biểu

3

Thị xã Hà Tĩnh

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

4

Huyện Hương Khê

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

02 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Thạch Hà

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

6

Huyện Can Lộc

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

7

Thị xã Hồng Lĩnh

Đơn vị bầu cử số 14

02 đại biểu

8

Huyện Nghi Xuân

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

02 đại biểu

9

Huyện Đức Thọ

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

03 đại biểu

10

Huyện Hương Sơn

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 12 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 08 đơn vị.

 

 


 

Tags: , ,

Comments are closed.