Nghị định số 14/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Tân Yên, Lục Nam – tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Thành lập thị trấn Cao Thượng, thị trấn huyện lỵ của huyện Tân Yên trên cơ sở 238,96 ha diện tích tự nhiên và 3.810 nhân khẩu của xã Cao Thượng; 28,3 ha diện tích tự nhiên và 781 nhân khẩu của xã Cao Xá; 1,88 ha diện tích tự nhiên và 72 nhân khẩu của xã Liên Sơn.

– Thị trấn Cao Thượng có 269,14 ha diện tích tự nhiên và 4.663 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Cao Thượng: Đông giáp xã Cao Thượng, Tây giáp xã Cao Xá; Nam giáp xã Cao Xá và xã Cao Thượng; Bắc giáp xã Liên sơn và xã Cao Thượng.

Sau khi điều chính địa giới:

– Xã Cao thượng còn lại 627,79 ha diện tích tự nhiên và 5.909 nhân khẩu.

– Xã Cao Xá còn lại 1.535,02 ha diện tích tự nhiên và 9.579 nhân khẩu.

– Xã Liên Sơn còn lại 758,89 ha diện tích tự nhiên và 4.610 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Đồi Ngô, thị trấn huyện lỵ của huyện Lục Nam trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 3.071 nhân khẩu của xã Chu Điện; 142 ha diện tích tự nhiên và 1.955 nhân khẩu của xã Tiên Hưng; 40 ha diện tích tự nhiên và 113 nhân khẩu của xã Tam Dị.

– Thị trấn Đồi Ngô có diện tích tự nhiên 472 ha và 5.139 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Đồi Ngô: Đông giáp xã Tiên Hưng; Tây giáp xã Bảo Đài và xã Chu Điện; Nam giáp xã Chu Điện; Bắc giáp xã Tam Dị.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

– Xã Chu Điện còn lại 1.432 ha diện tích tự nhiên và 9.729 nhân khẩu.

– Xã Tiên Hưng còn lại 694 ha diện tích tự nhiên và 5.321 nhân khẩu.

– Xã Tam Dị còn lại 2.654 ha diện tích tự nhiên và 14.662 nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.