Nghị định số 127/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc đề nghị số đại biểu HĐND thành phố;

danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân Đồng Nai nhiệm kỳ 1999 – 2004

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Đồng Nai tại Tờ trình số 1892/UB-TCCQ ngày 26/8/1999 và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số /TTr – BTCCBCP ngày tháng năm 1999,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn số lượng 71 (bảy mươi mốt) đại biểu Hội đồng nhân dân Đồng Nai nhiệm kỳ 1999 – 2004; 24 (hai mươi tư) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

Huyện Nhơn Trạch

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Long Thành

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

03 đại biểu

Thành phố Biên Hoà

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Vĩnh Cửu

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Thống Nhất

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Long Khánh

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Xuân Lộc

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Đinh Quán

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Tân Phú

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

03 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu 03 đại biểu có 23 đơn vị

Bầu 02 đại biểu có 01 đơn vị

 

Tags: , ,

Comments are closed.