Nghị định số 113/1999/NĐ-CP ngày 18-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 113/1999/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 70 (bảy mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 24 (hai mươi tư) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Thành phố Đà Lạt

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Huyện Lạc Dương

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

3

Huyện Đơn Dương

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

4

Huyện Đức Trọng

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Lâm Hà

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

03 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Di Linh

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Bảo Lộc

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

8

Huyện Bảo Lâm

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

03 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Đạ Huoai

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

10

Huyện Đạ Tẻh

Đơn vị bầu cử số 23

03 đại biểu

11

Huyện Cát Tiên

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 22 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 02 đơn vị

 

Tags: , ,

Comments are closed.