Nghị định số 113/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Bãi bỏ Nghị định số 06/HĐBT ngày 06 tháng 01 năm 1992 về thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.