Nghị định số 107/1999/NĐ-CP ngày 15-09-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 107/1999/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ
VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HĐND TỈNH CỦA TỈNH LAI CHÂU NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 49 (bốn mươi chín) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 19 (mười chín) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Mường Tè

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

02 đại biểu

02 đại biểu

2

Huyện Phong Thổ

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

3

Huyện Sìn Hồ

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

02 đại biểu

4

Thị xã Lai Châu

Đơn vị bầu cử số 08

01 đại biểu

5

Huyện Mường Lay

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Tủa Chùa

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

7

Huyện Tuần Giáo

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

8

Thị xã Điện Biên Phủ

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

9

Huyện Điện Biên Đông

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

10

Huyện Điện Biên

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 12 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 6 đơn vị

– Bầu 01 đại biểu có 01 đơn vị

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.