Nghị định số 101/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Lim – thị trấn huyện lỵ huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số xã Vân Tương. Thị trấn Lim có 488 ha diện tích tự nhiên và 9.778 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lim : Đông giáp xã Phong Khê (huyện Yên phong); Tây giáp xã Nội Duệ; Nam giáp xã Liên Bão; Bắc giáp xã Phú Lâm.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.