Nghị định số 08/1999/NĐ-CP ngày 01-03-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập các phường Đông Lễ và Đông Lương

thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/09/1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các phường Đông Lễ và Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Thành lập phường Đông Lễ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Triệu Lễ.

Phường Đông Lễ có 919,62 ha diện tích tự nhiên và 5.197 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Lễ: Đông giáp phường Đông Lương và huyện Triệu Phong; Tây giáp phường 2, phường 3 và phường 5; Nam giáp phường Đông Lương; Bắc giáp phường Đông Giang và huyện Triệu Phong.

2. Thành lập phường Đông Lương trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Triệu Lương.

Phường Đông Lương có 1.969,21 ha diện tích tự nhiên và 6.432 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Lương: Đông và Nam giáp huyện Triệu Phong; Tây giáp phường Đông Lễ và phường 3; Bắc giáp phường Đông Lễ và huyện Triệu Phong.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải

 

Tags: ,

Comments are closed.