Nghị định số 05/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Chờ, thị trấn huyện lỵ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hàm Sơn.

Thị trấn Chờ có 782 ha diện tích tự nhiên và 11.320 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Chờ: Đông giáp các xã Đông Tiến và Trung Nghĩa; Tây giáp các xã Yên Phụ và Hòa Tiến; Nam giáp các xã Văn Môn và Đông Thọ; Bắc giáp xã Tam Giang.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.