Nghị định số 03/2004/NĐ – CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG NÔ
VÀ HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ),

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính chuyển hai xã Nam Ka, EaR’Bin thuộc huyện Krông Nô về huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk:

Huyện Krông Nô còn lại 81.680 ha diện tích tự nhiên và 51.086 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Quảng Phú, Đắk Rồ, Nam Đà, Đức Xuyên, Đắk Sôr, Nâm Nung, Nâm N’Đir, Buôn Choah, Đắk Nang và thị trấn Đắk Mâm.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính chuyển ba xã Hoà Phú, Hoà Khánh, Hoà Xuân thuộc huyện Cư Jút về tỉnh Đắk Lắk:

Huyện Cư Jút còn lại 71.889 ha diện tích tự nhiên và 77.048 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Trúc Sơn, Tâm Thắng, Nam Dong, Ea Pô, Đắk Wil, Chư Knia, Đắk Drông và thị trấn Ea Tling.

3. Tỉnh Đắk Nông có 651.438 ha điện tích tự nhiên và 363.118 nhân khẩu, gồm 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông, Đắk Song, Đắk Mil, Krông Nô và Cư Jút

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh Đắk Nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.