Nghị định số 01/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ
và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ),

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu như sau :

1. Giải thể phường Lê Lợi (thị xã Lai Châu) để thành lập xã Lê Lợi. Sáp nhập xã Lê Lợi vào huyện Sìn Hồ.

2. Sáp nhập hai xã Pú Đao, Chăn Nưa  (huyện Mường Lay) vào huyện Sìn Hồ.

3. Sáp nhập bản Thành Chử của xã Xá Tổng (huyện Mường Lay) với 813 ha diện tích tự nhiên và 328 nhân khẩu vào xã Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ.

4. Chuyển xã Nậm Hàng thuộc huyện Mường Lay về huyện Mường Tè.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính :

– Huyện Sìn Hồ có 203.875,60 ha diện tích tự nhiên và 75.942 nhân khẩu, có 24 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Mã Quai, Phăng Sô Lin, Noong Hẻo, Tả Phìn, Làng Mô, Pa Tần, Hồng Thu, Căn Co, Nậm Cuổi, Nậm Tăm, Nậm Cha, Pu Sam Cáp, Huổi Luông, Tủa Sín Chải, Phìn Hồ, Nậm Ban, Tả Ngảo, Nậm Hăn, Nậm Mạ,  Xà Dề Phìn, Lê Lợi, Pú Đao, Chăn Nưa và thị trấn Sìn Hồ.

– Xã Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ có 9.683 ha diện tích tự nhiên và 3.284 nhân khẩu.

– Huyện Mường Tè có 367.883 ha diện tích tự nhiên và 47.406 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Bum Nưa, Bum Tở, Mường Mô, Mường Tè, Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm, Nậm Khao, Kan Hồ, Hua Bun, Tà Tổng, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Nậm Hàng và thị trấn Mường Tè.

– Tỉnh Lai Châu (mới) có 906.512,30 ha diện tích tự nhiên và 313.511 nhân khẩu, có 5 đơn vị hành chính trực thuộc là các huyện : Phong Thổ, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Than Uyên.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
   Nơi nhận :                                                                                   THỦ TƯỚNG
– Ban Bí thư Trung ương Đảng,                                                    Phan Văn Khải – Đã ký
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
– HĐND, UBND lâm thời tỉnh Lai Châu,
– Ban Tổ chức Trung ương,
– Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
– Tổng cục Thống kê,
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
– Công báo,
– VPCP : BTCN, các PCN,                                                   
               các Vụ : ĐP, TCCB, TH, KTTH,
– Lưu : NC (5b), Văn thư.

Comments are closed.