Nghị định của Chính Phủ số 59/2003/NĐ-CP ngày 04/06/2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2003/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2003
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Đà CHẾT TRƯỚC
NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1995

 CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ngày 29 tháng 8 năm 1994 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Đối tượng hưởng trợ cấp

Đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Nghị định này là thân nhân của Người có công với cách mạng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, bao gồm :

1. Thân nhân người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (cán bộ lão thành cách mạng);

2. Thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa);

3. Thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

4. Thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến hoặc Huân, Huy chương Chiến thắng.

Thân nhân của Người có công với cách mạng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định của Nghị định này là vợ hoặc chồng hoặc người thừa kế theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Chế độ trợ cấp

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này được nhận trợ cấp một lần mức 2.000.000 đồng;

2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này được nhận trợ cấp một lần mức1.500.000 đồng;

 

3. Đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị định này được nhận trợ cấp một lần mức 1.000.000 đồng.

Đối với Người có công với cách mạng đủ điều kiện xác nhận hai đối tượng trở lên theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 thì thân nhân của họ được hưởng một mức trợ cấp một lần cao nhất.

 

Điều 3.

1. Bộ Tài chính xây dựng dự toán chi ngân sách trình Chính phủ để thực hiện chế độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 2 Nghị định này.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thỏa thuận với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện đối với đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Nghị định này.

 

Điều 4.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.