Nghị định của Chính phủ số 46/2001/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46/2001/NĐ-CP NGÀY 10/8/2001
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN HÒA THÀNH ĐỂ MỞ RỘNG THỊ Xà TÂY NINH, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC
THỊ Xà TÂY NINH VÀ THÀNH LẬP Xà THẠNH BẮC
THUỘC HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập xã thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Tây Ninh trên cơ sở sáp nhập vào thị xã Tây Ninh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tân Bình, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Thạnh Tân, Hiệp Ninh và 139 ha diện tích tự nhiên với 7.815 nhân khẩu của xã Hiệp Tân thuộc huyện Hòa Thành.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Tây Ninh như sau:

a. Thành lập phường IV thuộc thị xã Tây Ninh trên cơ sở 139 ha diện tích tự nhiên và 7.815 nhân khẩu của xã Hiệp Tân (phần điều chỉnh vào thị xã); 49 ha diện tích tự nhiên và 3.048 nhân khẩu của xã Hiệp Ninh.

Phường IV có 188 ha diện tích tự nhiên và 11.223 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường IV: Đông giáp huyện Hòa Thành; Tây giáp phường III; Nam giáp huyện Hòa Thành; Bắc giáp phường Hiệp Ninh.

b. Thành lập phường Hiệp Ninh thuộc thị xã Tây Ninh trên cơ sở 331 ha diện tích tự nhiên và 17.728 khẩu còn lại của xã Hiệp Ninh.

Địa giới hành chính phường Hiệp Ninh: Đông giáp xã Ninh Thạnh; Tây giáp phường III và phường I; Nam giáp phường IV và huyện Hòa Thành; Bắc giáp xã Ninh Sơn và Ninh Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh và thành lập các phường thuộc thị xã:

– Thị xã Tây Ninh có 13.965 ha diện tích tự nhiên và 112.393 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc: phường I, phường II, phường III, phường IV, phường Hiệp Ninh và các xã: Bình Minh, Tân Bình, Ninh Thạnh, Ninh Sơn và Thạnh Tân.

Địa giới hành chính thị xã Tây Ninh sau khi mở rộng: Đông giáp huyện Dương Minh Châu; Tây giáp huyện Châu Thành; Nam giáp huyện Hòa Thành; Bắc giáp huyện Tân Biên và huyện Tân Châu.

– Huyện Hòa Thành còn lại 8.316 ha diện tích tự nhiên và 129.040 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Long Thành Nam, Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Trường Tây, Trường Đông, Trường Hòa, Hiệp Tân và thị trấn Hòa Thành.

– Xã Hiệp Tân thuộc huyện Hòa Thành còn lại 485 ha diện tích tự nhiên và 8.635 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên trên cơ sở 9.164 ha diện tích tự nhiên và 2.960 nhân khẩu của xã Thạnh Bình.

Địa giới hành chính xã Thạnh Bắc: Đông giáp huyện Tân Châu; Tây giáp xã Thạnh Tây; Nam giáp xã Thạnh Bình; Bắc giáp xã Tân Lập.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thạnh Bắc, xã Thạnh Bình còn lại 11.500 ha diện tích tự nhiên và 8.404 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

TM. Chính phủ

Thủ tướng

Phan Văn Khải

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.