Nghị định của Chính phủ số 37/2004/NĐ – CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2004/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2004 PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 19 (mười chín) đơn vị bầu cử, 73 (bảy mươi ba) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2004-2009

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thành phố Long Xuyên

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

05 đại biểu

04 đại biểu

2

Thị xã Châu Đốc

Đơn vị bầu cử số 03

04 đại biểu

3

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

03 đại biểu

4

Huyện Châu Phú

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

04 đại biểu

04 đại biểu

5

Huyện Tịnh Biên

Đơn vị bầu cử số 08

04 đại biểu

6

Huyện Tri Tôn

Đơn vị bầu cử số 09

04 đại biểu

7

Huyện Thoại Sơn

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

03 đại biểu

8

Huyện An Phú

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

03 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Tân Châu

Đơn vị bầu cử số 14

05 đại biểu

10

Huyện Phú Tân

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

04 đại biểu

04 đại biểu

11

Huyện Chợ Mới

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

04 đại biểu

04 đại biểu

05 đại biểu

Tags: , , , ,

Comments are closed.