Nghị định của Chính phủ số 36/2004/NĐ – CP


 
NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 36/2004/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ
VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 22 (hai mươi hai) đơn vị bầu cử, 80 (tám mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ TÂY NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Huyện Ba Vì

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

04 đại biểu

04 đại biểu

2

Thị xã Sơn Tây

Đơn vị bầu cử số 03

04 đại biểu

3

Huyện Phúc Thọ

Đơn vị bầu cử số 04

05 đại biểu

4

Huyện Đan Phượng

Đơn vị bầu cử số 05

04 đại biểu

5

Huyện Hoài Đức

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Thạch Thất

Đơn vị bầu cử số 08

05 đại biểu

7

Huyện Quốc Oai

Đơn vị bầu cử số 09

05 đại biểu

8

Thị xã Hà Đông

Đơn vị bầu cử số 10

04 đại biểu

9

Huyện Chương Mỹ

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

05 đại biểu

04 đại biểu

10

Huyện Thanh Oai

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

03 đại biểu

11

Huyện Thường Tín

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

03 đại biểu

12

Huyện Phú Xuyên

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

03 đại biểu

13

Huyện ứng Hoà

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

03 đại biểu

14

Huyện Mỹ Đức

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.