Nghị định của Chính phủ số 33/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/2004/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NHIỆM KỲ 2004-2009

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 13 (mười ba) đơn vị bầu cử, 55 (năm mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ GIANG NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Huyện Mèo Vạc

Đơn vị bầu cử số 01

05 đại biểu

2

Huyện Đồng Văn

Đơn vị bầu cử số 02

05 đại biểu

3

Huyện Yên Minh

Đơn vị bầu cử số 03

05 đại biểu

4

Huyện Quảng Bạ

Đơn vị bầu cử số 04

04 đại biểu

5

Huyện Bắc Mê

Đơn vị bầu cử số 05

04 đại biểu

6

Thị xã Hà Giang

Đơn vị bầu cử số 06

04 đại biểu

7

Huyện Vị Xuyên

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

03 đại biểu

8

Huyện Bắc Quang

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

04 đại biểu

04 đại biểu

9

Huyện Hoàng Su Phì

Đơn vị bầu cử số 11

05 đại biểu

10

Huyện Xín Mần

Đơn vị bầu cử số 12

04 đại biểu

11

Huyện Quang Bình

Đơn vị bầu cử số 13

05 đại biểu

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.