Nghị định của Chính phủ số 14/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2004/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THỊNH ĐÁN VÀ ĐỔI TÊN Xà THỊNH ĐÁN THÀNH Xà QUYẾT THẮNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

1. Thành lập phường Thịnh Đán trên cơ sở 466,95 ha diện tích tự nhiên và 7.866 nhân khẩu của phường Tân Thịnh; 128,96 ha diện tích tự nhiên của xã Thịnh Đức và 20,27 ha diện tích tự nhiên của xã Thịnh Đán.

Phường Thịnh Đán có 616,18 ha diện tích tự nhiên và 7.866 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thịnh Đán : Đông giáp phường Tân Lập; Tây giáp xã Quyết Thắng; Nam giáp xã Thịnh Đức; Bắc giáp phường Tân Thịnh và xã Quyết Thắng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Thịnh Đán :

– Phường Tân Thịnh còn lại 363,35 ha diện tích tự nhiên và 4.822 nhân khẩu.

– Xã Thịnh Đức còn lại 1.708,23 ha diện tích tự nhiên và 8.168 nhân khẩu.

– Xã Thịnh Đán còn lại 1.292,78 ha diện tích tự nhiên và 12.833 nhân khẩu.

2. Đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.