– Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 128/2003/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ và giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh trật tự khu vực được giao; quản lý và tổ chức một số hoạt động tại công trình Lăng, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; quản lý Quảng trường Ba Đình và các công trình có liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án quan trọng của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổng hợp và xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm đảm bảo cho các nhiệm vụ được giao trình Chính phủ phê duyệt; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

3. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

 

4. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chuyên môn, nghiệp vụ được áp dụng trong các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

5. Quản lý, tôn tạo các công trình kiến trúc; chăm sóc vườn hoa, cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường; quy hoạch tổng thể và chi tiết các hệ thống kỹ thuật hạ tầng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, khu đón tiếp nhân dân và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phù hợp với quy hoạch chi tiết của Khu Trung tâm chính trị Ba Đình.

6. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương trong việc bảo đảm giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

7. Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức đón tiếp, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, sinh hoạt văn hoá, chính trị diễn ra tại Cụm di tích lịch sử – văn hoá Ba Đình.

8. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đón tiếp nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tham gia quản lý quy hoạch khu vực, đảm bảo tốt hoạt động của các hệ thống kỹ thuật hạ tầng liên quan tới công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình theo phạm vi, ranh giới đã được xác định.

9. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ được giao.

12. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện một số hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

13. Quyết định việc thực hiện các biện pháp cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Lãnh đạo Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Lãnh đạo Ban: Trưởng ban và một số Phó trưởng ban

a) Trưởng ban là một cán bộ cấp tướng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu và lãnh đạo Ban; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.

 

b) Phó trưởng ban là Thủ trưởng của các tổ chức chuyên trách phối thuộc làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an;

Phó trưởng ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Trách nhiệm của Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

a) Trưởng ban quyết định ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Ban; chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức chuyên trách phối thuộc và tổ chức trực thuộc trong việc thực hiện quy chế và nhiệm vụ được giao.

b) Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo thường kỳ và đột xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề vượt quá thẩm quyền; tham dự các phiên họp Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Trưởng ban chịu trách nhiệm về các công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công; chịu trách nhiệm khi có những khuyết điểm về quản lý và để xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, gây thiệt hại lớn trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ban

1. Văn phòng Ban

2. Các tổ chức trực thuộc:

a) Ban quản lý Quảng trường Ba Đình;

b) Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ và môi trường.

3. Các tổ chức chuyên trách phối thuộc:

a) Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Trung đoàn 375 – Bộ tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an.

 

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Nghị định số 276/HĐBT ngày 07 tháng 12 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ của các ngành trong việc bảo đảm giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.