Thông tư số 58/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2011

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

————————-

Số: 58/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

THÔNG TƯ

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

—————————————-

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 01 năm 2008; và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam” như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”gồm những giống sau:

Giống gà Novogen ( Novo White và Novo Brown).

Giống vịt Triết giang.

Giống gà: Indian River Meat.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú Y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– VP Chính phủ (để b/c);

– Công báo Chính phủ;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ NN & PTNT

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;

– Bộ Công thương;

– Tổng cục Thuỷ sản;

– Tổng cục Hải quan;

– UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;

– Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;

– Lưu VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Diệp Kỉnh Tần

Tags: , , ,

Comments are closed.