Thông tư số 57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/08/2011

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 57/2011/TT–BNNPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011

THÔNG TƯ

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2006/QĐ–BNN NGÀY 08/3/2006 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y
————————————

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33 /2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Điều 19a của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y như sau:

Điều 1. Bổ sung Điều 19a như sau:
“Điều 19a. Nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn chưa được làm sạch để gia công, chế biến hàng xuất khẩu.
1. Sản phẩm động vật trên cạn chưa được làm sạch là những sản phẩm thịt, tai, đuôi, chân, cánh của gia súc, gia cầm chưa được làm sạch.
2. Việc kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật chưa được làm sạch để gia công chế biến hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định về kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu (tại Mục 3 quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu của Quyết định số 15/2006/QĐ – BNN ngày  08  tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
3. Sản phẩm động vật chưa được làm sạch nhập khẩu vào Việt Nam để gia công, chế biến hàng xuất khẩu phải được cơ quan thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu với nội dung: Tên và địa chỉ công ty xuất khẩu; tên và địa chỉ nhà máy sản xuất sản phẩm xuất khẩu; tên và địa chỉ công ty nhập khẩu sản phẩm gia công; sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thuộc vùng, cơ sở chăn nuôi không có dịch bệnh động vật liên quan đối với loại động vật theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được kiểm tra trước và sau khi giết mổ, sản phẩm được bao gói đảm bảo vệ sinh thú y, mục đích sử dụng để làm thực phẩm cho con người.
4. Chỉ được phép gia công, chế biến hàng xuất khẩu tại các cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.
5. Sản phẩm động vật sau khi gia công, chế biến, khi xuất khẩu phải thực hiện việc kiểm dịch theo quy định về kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu; nếu sản phẩm không đảm bảo các yêu cầu về thủ tục kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm dịch động vật yêu cầu chủ hàng tái xuất về nước xuất khẩu.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo VPCP;
– Website Chính phủ;
– Các Bộ Công an, Công thương;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
– Các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
– Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
– Lưu VT, TY.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.