Thông tư 26/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 11/07/2011

BỘ CÔNG THƯƠNG
——————–
Số: 26/2011/TT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2011
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BCN NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú như sau:
Điều 1. Sửa đổi và bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN như sau:
1. Sửa đổi quy định về số lượng bộ hồ sơ được liệt kê tại khoản 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 mục III Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành 03 (ba) bộ, mỗi bộ gồm 01 (một) bản tài liệu được liệt kê tại các điểm thuộc các khoản đó.
2. Sửa quy định về “bản sao hợp lệ” của các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước và quốc tế tại điểm c khoản 5.1 Mục III Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành “bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc bản scan từ bản gốc nếu thủ tục hành chính áp dụng nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử”.
3. Sửa tên mục “I. Sơ yếu lý lịch” tại Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành “I. Thông tin chung”.
4. Bỏ nội dung của gạch đầu dòng số 9 và số 10 tại mục I Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN, thay bằng nội dung “Thời gian trực tiếp làm nghề (các chức danh nghề từ năm …. đến năm …)”.
5. Bỏ từ “gia đình” tại gạch đầu dòng thứ 12 tại mục I Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN.
6. Sửa từ “thoát ly” thành từ “đi làm” tại mục II Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN.
7. Sửa tên mục “V. Những thành tích chủ yếu” tại Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành “V. Phần tự đánh giá về năng lực và phẩm chất đạo đức”.
8. Bỏ điểm 4 tại mục V Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN.
9. Đối với nội dung lấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị, nghệ nhân có thể lấy xác nhận của tổ chức nơi nghệ nhân công tác, sinh hoạt hoặc là thành viên, ví dụ: doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội,…… Trường hợp không tham gia tổ chức nào, thì lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nghệ nhân cư trú.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2011./.
Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
– Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
– Website Chính phủ;
– Công báo;
– Website BCT;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, PC, TĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hồ Thị Kim Thoa

Tags: , , , ,

Comments are closed.