Thông tư 107/2008/TT-BNN ngày 31/10/2008

THÔNG TƯ

Sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 06/2006/TT-BTS

ngày 13/11/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số

nội dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của

Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích

phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi một số nội dung của “Thông tư số 06/2006/TT-BTS ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo”, sau đây gọi là Thông tư số 06/2006/TT-BTS như sau:


1. Sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 06/2006/TT-BTS ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản như sau:
1.1. Điểm thứ sáu, khoản 2, Mục I được sửa đổi như sau: Được ưu đãi trong trường hợp Nhà nước thu hồi diện tích mặt nước biển quy định taị điểm d, đ khoản 1 Điều 29 Luật Thuỷ sản thì đựơc hưởng theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 27/2005/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.
1.2. Tên cơ quan, đơn vị trong Thông tư số 06/2006/TT-BTS được sửa đổi như sau:
– “Bộ Thuỷ sản” thành “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;
– “Vụ Nuôi trồng Thuỷ sản” thành “Cục Nuôi trồng Thuỷ sản”;
– “Vụ Kế hoạch – Tài chính” thành “Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính”;
– “Trung tâm khuyến ngư Quốc gia” thành “Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia”;
– “Cục Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản” thành “Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản”.


2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn để nghiên cứu, chỉnh sửa./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng
Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.