List/Grid

Tag Archives: xuất bản phẩm

Luật Xuất bản số 30/2004/QH11

Luật Xuất bản số 30/2004/QH11

 Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản.