List/Grid

Tag Archives:

Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương 1958

Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương 1958

Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương 1958

Nghị định số 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 30 tháng 10 năm 2000 Quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xà, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội