List/Grid

Tag Archives: vùng đón trả hoa tiêu

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 do Chính phủ ban hành quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển Việt Nam.

Nghị định của Chính Phủ số 160/2003/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 160/2003/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

 Nghị định của Chính Phủ số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động Hàng hải tại cảng biển và khu vực Hàng hải của Việt Nam. Nghị định này quy định việc mở, đóng cảng biển, hoạt động hàng hải, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, vệ sinh, trật tự và phòng ngừa ô nhiễm môi trường ở những khu vực đó. Cảng biển quy định tại Nghị định này không bao gồm cảng quân sự chỉ phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh và cảng cá chỉ phục vụ cho hoạt động nghề cá nằm ngoài vùng nước cảng biển

Nghị định số  173/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007

Nghị định số 173/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/11/2007

Nghị định số  173/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007 về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.