List/Grid

Tag Archives: trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011

Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011

Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 07 năm 2008  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.