List/Grid

Tag Archives: tòa án nhân dân tối cao

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 1992

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 1992

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 6 tháng 10 năm 1992 quy định về Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do Luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995 quy định bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân.