List/Grid

Tag Archives: tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Nghị định số 106/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 19 tháng 09 năm 2008

Nghị định số 106/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 19 tháng 09 năm 2008

Nghị định của Chính phủ số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006

Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006

Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.