List/Grid

Tag Archives: tiêu chuẩn thực hành

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008 do Bộ Y tế ban hành về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc – GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc.