List/Grid

Tag Archives: tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng