List/Grid

Tag Archives: thu hồi đất thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05/09/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05/09/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBNDngày 05/09/2008 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.