List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT

Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.