List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 160/2010/TT-BTC

Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010

Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010

Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 hướng dẫn sưả đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của bộ tài chính và ban thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các cuộc vận động quyên góp do uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động.