List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 114/2009/TT-BTC

Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn  thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012.