List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 06/2009/TT-BCT

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009 của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.