List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại giao  hướng dẫn thực hiện quy định của nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.