List/Grid

Tag Archives: Thông tư của Bộ tài chính số 133/2008/TT – BTC

Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ tài chính  hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam.