List/Grid

Tag Archives: Thông tư 208/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009 quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN;Thông tư 208/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009;Việt Nam làm chủ tịch ASEAN

Thông tư 208/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009

Thông tư 208/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009

Thông tư 208/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009 quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN.