List/Grid

Tag Archives: thanh tra

Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/12/2012

Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/12/2012

Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/12/2012 quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009 hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ Trưởng cơ quan y tế.

Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07/04/2009

Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07/04/2009

Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07/04/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008 của chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006

Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006

Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của thanh tra công tác dân tộc.